31st REGWA Symposium 2024

from 13. - 15. November 2024


+++ Please submit your abstract via the speakers' registration form by 01 September 2024. +++

 

Welcome to the symposium!

Welcome to the symposium!

 

Stralsund University of Applied Sciences invites you to the 31st REGWA Symposium "Renewable Energies and Hydrogen Technologies". The event will take place from 13 to 15 November 2024.
This year, we are pleased to announce that REGWA will be supplemented by a German-Polish Hydrogen Conference, which will take place on 15 November and offer opportunities for cross-border exchange on realised or planned hydrogen projects in Poland and Germany. The German-Polish Hydrogen Conference will be organised in cooperation with the Information and Advisory Network (IBN) Schwedt and will be simultaneously interpreted.

The event days are roughly structured as follows:
13.11.2024 REGWA Energy Symposium (full day)
14.11.2024 REGWA Energy Symposium (morning)
14.11.2024 Excursion (afternoon)
15.11.2024 German-Polish Hydrogen Conference (full day) & REGWA

The conference is aimed at researchers in the field of renewable energies, companies in the energy industry, municipal representatives, students and interested parties who would like to exchange views on the current state of science and technology and applications in practice.

Interested parties who would like to participate with their own presentations or poster contributions are requested to submit an abstract (1-2 pages) via the registration form. The deadline for submitting abstracts is 1 September 2024. You are welcome to use our template for preparing papers for the conference proceedings.
Topics from the following areas are welcome

 • Energy grids and energy storage
 • Energy efficiency, resilience and environmental protection
 • Sector coupling
 • Hydrogen infrastructure and fuel cell technology
 • Alternative fuels / alternative drive systems
 • Heat management
 • Onshore/offshore wind energy
 • Photovoltaics/solar thermal energy
 • Legal regulations of energy policy
 • Climate change research
 • Acceptance and participation research

This year's REGWA is again planned as a face-to-face event.
Registration for interested participants without a presentation will open after the summer break. Please plan the conference date already in your calendar.

Prologue

Witamy Państwa serdecznie!

 

Politechnika w Stralsundzie zaprasza Państwa na 31. sympozjum REGWA pt. "Energie odnawialne i technologie wodorowe". Wydarzenie to odbędzie się w dniach od 13 do 15 listopada 2024 roku.

W tym roku cieszymy się, że REGWA zostanie uzupełniona o polsko-niemiecką konferencję wodorową, która odbędzie się 15 listopada i zaoferuje Państwu możliwość transgranicznej wymiany informacji na temat zrealizowanych lub planowanych projektów wodorowych w Polsce i Niemczech. Polsko-Niemiecka Konferencja Wodorowa zostanie zorganizowana we współpracy z Siecią Informacyjno-Doradczą (IBN) euroregionu POMERANIA i będzie tłumaczona symultanicznie.

Dni wydarzenia są ogólnie podzielone w następujący sposób

13.11.2024 Sympozjum energetyczne REGWA (cały dzień)

14.11.2024 Sympozjum energetyczne REGWA (przedpołudnie)

14.11.2024 Wycieczka (popołudnie)

15.11.2024 Polsko-Niemiecka Konferencja Wodorowa (cały dzień) & REGWA

Konferencja skierowana jest do naukowców zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, firm z branży energetycznej, przedstawicieli samorządów, studentów i zainteresowanych stron, które chciałyby omówić aktualny stan nauki i technologii oraz zastosowania w praktyce.

Zainteresowani uczestnicy, którzy chcieliby uczestniczyć w konferencji z własnym wkładem (prezentacje lub plansze), proszone są o przesłanie abstraktu (1-2 strony) za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Termin nadsyłania abstraktów upływa01 września 2024 r. Zachęcamy do skorzystania z naszego szablonu w celu przygotowania artykułu do tomu pokonferencyjnego.

Mile widziane są tematy z następujących obszarów:

 • Sieci energetyczne i magazynowanie energii
 • Efektywność energetyczna, odporność i ochrona środowiska
 • Łączenie sektorów
 • Infrastruktura wodorowa i technologia ogniw paliwowych
 • Paliwa alternatywne / alternatywne układy napędowe
 • Zarządzanie ciepłem
 • Energetyka wiatrowa onshore / offshore
 • Fotowoltaika / termia solarna
 • Regulacje prawne polityki energetycznej
 • Badania nad zmianami klimatu
 • Badania nad akceptacją i partcypacją społeczną

Tegoroczne REGWA ponownie zaplanowano jako wydarzenie stacjonarne.

Rejestracja dla zainteresowanych uczestników bez własnej prezentacji zostanie otwarta po przerwie wakacyjnej. Prosimy zaplanować datę konferencji w swoim kalendarzu.

Sponsors

Sponsors & Cooperation Partners

 

The German-Polish Hydrogen Conference on 15 November 2024 is a joint event of the Stralsund University of Applied Sciences and the Information and advisory network of the European region POMERANIA.

Polsko-niemiecka konferencja wodorowa w dniu 15 listopada 2024 r. jest wspólnym wydarzeniem Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Stralsundzie oraz sieci informacyjno-doradczej europejskiego regionu POMERANIA.

 

We are still looking for sponsors / supporters for the REGWA event days from 13-14 November. If you are interested in sponsoring, please contact us.


Download Area

Download Area

 

The REGWA Energy Symposium has now existed for several decades. In the past years, many exciting topics have been presented and discussed by researchers, companies and municipal stakeholders. You can find the programmes and proceedings of the last few years here.

Contact

Contact

 

Here you can get in contact with us / Możesz skontaktować się z nami tutaj:

by Email:  regwa@hochschule-stralsund.de

 

If you have any questions about the German-Polish Hydrogen Conference, please contact:

W przypadku pytań dotyczących Polsko-Niemieckiej Konferencji Wodorowej prosimy o kontakt:

Rafal Borkowski: ibn.schwedt@pomerania.net

Information and Advisory Network (IBN)/Sieć Informacyjno-Doradcza (SID)

Phone: +49 (0) 33 32 - 53 8 925

 

Contact Person

Prof. Dr. rer. nat.
Johannes Gulden

Leiter des Direktoriums des Instituts für Regenerative EnergieSysteme

Tel:

+49 3831 45 6742

Room:

103 b, Haus 4

Romy Sommer

Projektmitarbeiterin, stellv. Vorsitzende WPR

Tel:

+49 3831 45 6702

Room:

114b, Haus 7

Frau Claudia Busch ist zuständig für das Projektmanagement der fakultätsübergreifenden Veranstaltungen der Hochschule Stralsund.

Claudia Busch

Veranstaltungsmanagement

Tel:

+49 3831 45 6963

Room:

240, Haus 1